نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی

شماره مستقیم

محمد سلیمانی

رئیس اداره امور عمومی

204

37712004

مهدی زارعی

سوپروایزر

210

 

سمیه جعفری

امور اداری

205

فکس  37723800

فهمیه حسینی

درآمد و اسناد پزشکی

205

 

زهرا عسگری

کارشناس فناوری اطلاعات

208

غلامرضا رضایی مجید خدامان

تاسیسات

200

علی رضائی

انباردار

226

آقای عنداله - حیدری

نگهبانی

233

معصومه نوری

مسئول امور مالی

203

37712003

فرهاد اصلانی

حسابدار

203

مجید طهماسبی

تدارکات

202