اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط مراجعين و پرسنل

99/06/01

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط مراجعين و پرسنل

99/06/01

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها