دریافت فایل مربوط به روند مراجعه بیماران به بخشهای مختلف دندانپزشکی بنا به نوع خدمات مورد نیاز دندان:

بخش اطفال

بخش اورژانس (کشیدن دندان)

سایر بخشها

 

 

فایل ها