مرخصی ها :

پرسنل رسمی, پیمانی, طرحی و قراردادی در سال از 30 روز مرخصی استحقاقی برخوردار می باشند که پرسنل رسمی و پیمانی و طرحی, فقط 15 روز از این مرخصی را می توانند ذخیره و برای پرسنل قراردادی تا 15 روز از این مرخصی ها در پایان سال باز خرید خواهد شد.

مرخصی استعلاجی تا دو روز توسط پزشک معتمد بیمارستان و از 3 روز تا 21 روز توسط پزشک معتمد دانشگاه و بیشتر از 21 روز باید به تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه برسد (برای مراجعه به پزشک معتمد و کمیسیون پزشکی معرفی نامه از بیمارستان الزامی ست)

به ایام استعلاجی پرسنل پیمانی و قراردادی حقوق تعلق نمیگیرد و برای این مدت از سازمان تامین اجتماعی غرامت از دستمزد خواهند گرفت, لذا این افراد موظفند وضعیت استعلاجی خود را در اسرع وقت به هر نحو ممکن به اطلاع امور اداری یا دفتر پرستاری برسانند که عدم توجه به این نکته مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.