تاریخچه

معرفي مركز تخصصي دندان پزشكي فاطميه (سلامت)

 

اين مركزپس از سفر مقام معظم رهبري در سال 1374به استان قم و تخصيص بودجه جهت بهسازي و توسعه سطح ارايه خدمات بهداشتي درماني به مردم استان، در آبان ماه سال 1375 با بخش اورژانس بصورت  شبانه روزي ارايه خدمات خودرا بعنوان يكي از معدود مراكز ارايه خدمات تخصصي دندان پزشكي در سطح كشور آغاز نمود. همزمان با آغاز فعاليت، بخش تخصصي جراحي فك و صورت مركز نيزدر شيفت صبح  راه اندازي گرديد. ازآن زمان به بعد با تلاش و پيگيري مسئولان مركز  هر ساله بخش جديدي به حوزه ارايه خدمات اين مركز اضافه شده است.

در حال حاضر اين مركزبا داشتن 30 عدد دستگاه يونيت و داشتن 27 نفر دندان پزشك متخصص، 16 نفردندان پزشك عمومي، 6 نفر بهداشت كار دهان و دندان،3نفر كاردان پروتزو بيش از 65 نفركادر پرستاري، اداري، پشتيباني و خدماتي به كليه مراجعين در تمامي سطوح تخصصي ارايه خدمات مي نمايد.

   عليرغم گسترش مراكز خصوصي ارايه خدمات دندان پزشكي در سطح استان در چند سال اخير، اين مركز به عنوان اولين ارايه دهنده خدمات سطح 3 دندان پزشكي وارايه بيش از يكصد هزار خدمت در طول سال  به عنوان كامل ترين مركز تخصصي دندان پزشكي در خدمت مردم عزيز استان قم و شهرهاي همجوار مي باشد .

كليه مراجعين هنگام ورود به بخش تشخيص ارجاع مي گردند سپس بعد از معاينه توسط پزشك  كليه نيازهاي درماني دهان و دندان بيمار در فرمهاي مربوطه ثبت شده و بيمار نسبت به نيازهاي درماني خود آكاه مي گردد، و درصورت لزوم به مشاوره تخصصي جهت ادامه درمان به بخش هاي مربوطه ارجاع داده مي شود.

اين مركز با توجه به تنوع ارايه خدمات و جهت رفاه حال مراجعين داراي تمامي بخش هاي مورد نياز از قبيل بخش هاي تشخيص، ترميم، راديولژي، استريل و... مي باشد.