مراحل سرویس دهی

 

دریافت فایل مربوط به روند مراجعه بیماران به بخشهای مختلف دندانپزشکی بنا به نوع خدمات مورد نیاز دندان:

 

بخش  اطفال

بخش اورژانس ( کشیدن دندان)

سایر  بخشها

   دانلود : Orjans.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : General.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود : Atfal.pdf           حجم فایل 241 KB