بخشهاي عمومي

  

       بخشهای عمومي مرکز فاطميه سلامت

 

  

 

1-بخش تشخيص :

در حال حاضر اين بخش با حضور يك نفر دندان پزشك عمومي در شيفت صبح آماده ارايه خدمات به مراجعين مي باشد. به جز بيماران اطفال و بيماران ارجاعي از مطب ها و ساير مراكز، تمام بيماراني كه جهت درمان به اين مركز مراجعه مي نمايند در ابتدا جهت معاينه در بخش تشخيص پذيرش مي شوند، پس از معاينه و در صورت لزوم تهيه راديوگرافي هاي لازم فرم هاي مخصوص درماني جهت بيماران تكميل مي گردد. سپس مراجعين با اطلاع از وضعيت درمان مورد نياز خود در صورت لزوم به اندو و ترميم در بخش هاي عمومي به  قسمت پذيرش جهت اخذ نوبت راهنمايي مي گردند.

 لازم به توضيح است اين بخش روش صحيح بهداشت دهان را نيز به مراجعين آموزش مي دهد .

2-بخش اورژانس :

اين بخش به صورت شبانه روزي فعال بوده ودر كنار كشيدن دندان در دو شيفت صبح وعصر، ساير خدمات درماني همانند درمان هاي اورژانسي بيماران ارجاعي از بيمارستان ها،مراجعين بادندان درد حاد،كنترل خونريزي ناشي از كشيدن دندان كه از ساير مراكز و مطب ها ارجاع داده شده اند در طول مدت 24 ساعت شبانه روز ارايه خدمات    مي نمايد.

3-بخش ترميم :

اين بخش با بهره گيري از 5 نفردندان پزشك عمومي، در زمينه ترميم پوسيدگي هاي دندان به مراجعين خدمات ارايه مي نمايد.

4-بخش درمان ريشه :

 اين بخش بطور همزمان با  3 نفر دندان پزشك جوابگوي مراجعين مي باشد، همچنين اين بخش از همجواري بخش راديولوژي در هنگام نياز به راديوگرافي هاي حين انجام درمان ريشه بهره مي برد.

5-بخش پروتز :

این بخش با بهره گيري ازسه نفر دندان پزشك عمومي،  نيازهاي ساده تر درماني پروتز  مراجعين را برطرف مي نمايد.

6- بخش جرم گيري :

اين بخش همه روزه با حضوردندان پزشكان عمومي و بهداشت كاران دهان و دندان در خدمت مراجعين مي باشد. در اين بخش روش صحيح استفاده از مسواك و نخ دندان و ... نيز به مراجعين آموزش داده مي شود .