دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اجراي پروتكل هاي بهداشتي محافظت در برابر كرونا ويروس

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه(سلامت) با حضور دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه و اعضاء مرکز در مورخه14/04/1400 تشکیل گردید

1400/04/15

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز سلامت

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه(سلامت) با حضور دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه و اعضاء مرکز در مورخه14/04/1400 تشکیل گردید

1400/04/15

میز خدمت

سامانه آموزش کارکنان

سامانه کارمند

سامانه تجهیزات پزشکی

فرایند پذیرش بیمار

فرم پیشنهادات